Αναλυτικές χρεώσεις

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  €/KWH
ΜΗΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 0,0029 0,0049 0,0030
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 0,0029 0,0049 0,0030
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0022 0,0049 0,0030

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν (πάγια) Χρέωση Ενέργειας, που υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης & (αναλογική με την κατανάλωση) Χρέωση Δυναμικότητας, που υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης. Οι τιμές προέρχονται από τις ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh)

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Κατηγορία
Πελάτη

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/MWh)

ΑΤΤΙΚΗ

Οικιακός

1.122,3082

14,3954

ΑΤΤΙΚΗ

Εμπορικός

1.122,3082

14,3954

ΑΤΤΙΚΗ

Βιομηχανικός

4.521,7954

0,6886

ΑΤΤΙΚΗ

Κλιματισμός / Συμπαραγωγή

1.121,6706

3,7830

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικιακός

450,0581

11,8718

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εμπορικός

450,0581

11,8718

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανικός

1.800,4585

0,2871

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οικιακός

521,7377

12,9364

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εμπορικός

521,7377

12,9364

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βιομηχανικός

2.087,2363

0,3496

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οικιακός

791,1631

11,5671

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικός

828,8073

7,5267

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανικός

4.561,5253

0,4212

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Οικιακός

546,4406

11,8398

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Εμπορικός

597,2030

7,3411

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Βιομηχανικός

4.865,5327

0,4906

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οικιακός

1.229,3711

13,4424

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικός

1.240,6970

11,3419

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικός

7.279,1151

0,5628

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Βιομηχανικός

5.789,1243

1,1758

Λοιπές χρεώσεις 2018:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

 0,000021505 €/kWh

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

 0 €/kWh

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

13% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης εξασφαλίζει την EFA ENERGY από πιθανές μελλοντικές οφειλές του πελάτη και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας.
Η εγγύηση καταβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό φυσικού αερίου της EFA ENERGY

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις εκτός από το ειδικό τέλος επιβαρύνονται και με Φ.Π.Α 13%

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού:

Για τους Οικιακούς Πελάτες:
Από Οκτώβριο έως και Μάρτιο κάθε έτους, κάθε μήνα (6 μηνιαίοι λογαριασμοί)
Από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους, κάθε 3 μήνες (2 τριμηνιαίοι λογαριασμοί)

Για τους Επαγγελματικούς Πελάτες:
Κάθε μήνα (12 μηνιαίοι λογαριασμοί)

Ανάλογα με το είδος του, ο λογαριασμός θα χαρακτηρίζεται ως:

ΕΝΑΝΤΙ ->  Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ->  Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή (την αντίστοιχη ΕΔΑ/ΔΕΔΑ)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

H EFA ENERGY σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας, για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Οικιακούς Καταναλωτές, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Επαγγελματικούς Καταναλωτές πατήστε εδώ