Αναλυτικές χρεώσεις

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  €/KWH
ΜΗΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 0,0029 0,0049 0,0030
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 0,0029 0,0049 0,0030
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0022 0,0049 0,0030
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 0,0021 0,0040 0,0023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0021 0,0040 0,0023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0021 0,0040 0,0023
IANOYAPIOΣ 2019 0,0022 0,0041 0,0024
ΦΕΒΡOYAPIOΣ 2019 0,0022 0,0039 0,0023
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 0,00205 0,0035 0,0022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 0,00248 0,00372 0,0020
ΜΑΙΟΣ 2019 0,00195 0,0028 0,0020
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 0,00190 0,00350 0,0020
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 0,00190 0,00350 0,0020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 0,00185 0,00350 0,0020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,00180 0,00320 0,00220
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 0,00180 0,00300 0,00180
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,00193 0,00310 0,00180

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν (πάγια) Χρέωση Ενέργειας, που υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης & (αναλογική με την κατανάλωση) Χρέωση Δυναμικότητας, που υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης. Οι τιμές προέρχονται από τις ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh)

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
 
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
 
 
 

 

2018

2019

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Κατηγορία
Πελάτη

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/MWh)

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/ΜWh)

ΑΤΤΙΚΗ

Οικιακός

1.122,3082

14,3954

1.129,04

14,4818

ΑΤΤΙΚΗ

Εμπορικός

1.122,3082

14,3954

1.129,04

14,4818

ΑΤΤΙΚΗ

Βιομηχανικός

4.521,7954

0,6886

4.548,93

0,6927

ΑΤΤΙΚΗ

Κλιματισμός / Συμπαραγωγή

1.121,6706

3,7830

1.128,40

3,806

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικιακός

450,0581

11,8718

452,7584

11,943

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εμπορικός

450,0581

11,8718

452,7584

11,943

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανικός

1.800,4585

0,2871

1.811,26

0,2888

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οικιακός

521,7377

12,9364

524,8681

13,014

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εμπορικός

521,7377

12,9364

524,8681

13,014

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βιομηχανικός

2.087,2363

0,3496

2.099,76

0,3517

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οικιακός

791,1631

11,5671

795,9101

11,6365

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικός

828,8073

7,5267

833,7801

7,5719

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανικός

4.561,5253

0,4212

4.588,89

0,4237

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Οικιακός

546,4406

11,8398

549,7193

11,9109

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Εμπορικός

597,2030

7,3411

600,786

7,3851

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Βιομηχανικός

4.865,5327

0,4906

4.894,73

0,4936

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οικιακός

1.229,3711

13,4424

1.236,75

13,5230

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικός

1.240,6970

11,3419

1.248,14

11,4100

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικός

7.279,1151

0,5628

7.322,79

0,5662

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Βιομηχανικός

5.789,1243

1,1758

5.823,86

1,1828

Λοιπές χρεώσεις 2019:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

 Έως Απρίλιο 2019: 0,000021505 €/kWh 

Από Μάϊο 2019: 0€/kWh

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

Έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh

Από Μάιο 2019: 0,00048 €/kWh

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης εξασφαλίζει την EFA ENERGY από πιθανές μελλοντικές οφειλές του πελάτη και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας.
Η εγγύηση καταβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό φυσικού αερίου της EFA ENERGY

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις εκτός από το ειδικό τέλος επιβαρύνονται και με Φ.Π.Α 6%

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού:

Για τους Οικιακούς Πελάτες:
Από Οκτώβριο έως και Μάρτιο κάθε έτους, κάθε μήνα (6 μηνιαίοι λογαριασμοί)
Από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους, κάθε 3 μήνες (2 τριμηνιαίοι λογαριασμοί)

Για τους Επαγγελματικούς Πελάτες:
Κάθε μήνα (12 μηνιαίοι λογαριασμοί)

Ανάλογα με το είδος του, ο λογαριασμός θα χαρακτηρίζεται ως:

ΕΝΑΝΤΙ ->  Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ->  Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή (την αντίστοιχη ΕΔΑ/ΔΕΔΑ)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

H EFA ENERGY σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας, για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Οικιακούς Καταναλωτές, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Επαγγελματικούς Καταναλωτές πατήστε εδώ