Αναλυτικές χρεώσεις

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  €/KWH
ΜΗΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ /  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,00195 0,00252
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,00182 0,00201
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 0,00175 0,00210
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 0,00175 0,00250
ΜΑΙΟΣ 2020 0,00220 0,00218
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 0,00193 0,00205
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 0,00198 0,00192
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 0,0024 0,0023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,0021 0,0024
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 0,0021 0,0022
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,00224 0,00236
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,00242 0,00276
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 0,002478 0,002627
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 0,002166 0,002155
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 0,00222 0,00234
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 0,002077 0,002306
ΜΑΙΟΣ 2021 0,0018 0,00198
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 0,001649 0,00185
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 0,001915 0,0023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 0,00201 0,00260

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν (πάγια) Χρέωση Ενέργειας, που υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης & (αναλογική με την κατανάλωση) Χρέωση Δυναμικότητας, που υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης. Οι τιμές προέρχονται από τις ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh)

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

 

2020

2021

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Κατηγορία
Πελάτη

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/ΜWh)

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/ΜWh)

ΑΤΤΙΚΗ

Οικιακός

1.131,30

14,5108

 1057,3054

14,1934

ΑΤΤΙΚΗ

Εμπορικός

1.131,30

14,5108

1057,3054

14,1934

ΑΤΤΙΚΗ

Βιομηχανικός

4.558,02

0,6941

4252,8639

0,4844

ΑΤΤΙΚΗ

Κλιματισμός / Συμπαραγωγή

1.130,66

3,8133

1056,7248

2,6164

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικιακός

453,6639

11,9669

374,0376

10,3554

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εμπορικός

453,6639

11,9669

374,0376

10,3554

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανικός

1.814,88

0,2894

1496,5317

0,1590

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οικιακός

525,9178

13,040

431,4291

10,5551

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εμπορικός

525,9178

13,040

431,4291

10,5551

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βιομηχανικός

2.103,96

0,3524

1725,2177

0,1535

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οικιακός

797,5019

11,6597

688,7565614

17,5638520

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικός

835,4477

7,5870

699,0254600

7,1618954

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανικός

4.598,0723

0,4246

4455,8178311

0,5042302

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Οικιακός

550,8187

11,9347

521,7600584

15,3816018

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Εμπορικός

601,988

7,3999

573,0802234

8,4303153

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Βιομηχανικός

4.904,52

0,4946

6419,7073435

0,6404657

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οικιακός

1.239,22

13,5501

851,5837820

20,2891574

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικός

1.250,64

11,4328

885,0727875

9,2352168

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικός

7.337,44

0,5673

6912,2981137

0,5589428

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διασύνδεση Αττικής Βοιωτίας

7.245,71

0,5715

6824,5367846

0,5564819

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Βιομηχανικός

5.835,51

1,1852

10753,8736395

0,7257618

Λοιπές χρεώσεις 2021:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

Έως Απρίλιο 2021: 0,000197 €/kWh

Από Μάιο 2021: 0 €/kWh

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης εξασφαλίζει την EFA ENERGY από πιθανές μελλοντικές οφειλές του πελάτη και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας.
Η εγγύηση καταβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό φυσικού αερίου της EFA ENERGY

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις εκτός από το ειδικό τέλος επιβαρύνονται και με Φ.Π.Α 6%

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού:

Για τους Οικιακούς Πελάτες:
Από Οκτώβριο έως και Ιούνιο κάθε έτους, κάθε μήνα (8 μηνιαίοι λογαριασμοί).
Από Ιούλιο έως και Οκτώβρη κάθε έτους, 1 τετραμηνιαίο λογαριασμό.

Για τους Επαγγελματικούς Πελάτες:
Κάθε μήνα εκτός από τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, για χρήση θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.
Κάθε μήνα (12 μηνιαίοι λογαριασμοί) για λοιπές χρήσεις

Κάθε μήνα για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ αποστάσεως μέτρησης (έξυπνοι μετρητές) και για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για Οικιακούς ή Επαγγελματικούς πελάτες.

Ανάλογα με το είδος του, ο λογαριασμός θα χαρακτηρίζεται ως:

ΕΝΑΝΤΙ ->  Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ->  Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή (την αντίστοιχη ΕΔΑ/ΔΕΔΑ)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

H EFA ENERGY σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας, για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Οικιακούς Καταναλωτές, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Επαγγελματικούς Καταναλωτές πατήστε εδώ