Συχνές ερωτήσεις

Αλλαγή Προμηθευτή

Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Φυσικού Αερίου;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται καμία επέμβαση στο μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την EfaEnergy προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή ολοκληρώνεται εντός 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας , σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)

Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς φυσικό αέριο;

Η εγκατάστασή σας δεν θα μείνει χωρίς τροφοδοσία Φυσικού Αερίου. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η τροφοδοσία του ακινήτου σας είναι εγγυημένη από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)

Μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε όλη την Ελλάδα;

Η EfaEnergy μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με φυσικό αέριο όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

Ποια είναι η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας;

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας είναι 24 μήνες , από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του μετρητή. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή του πελάτη σε κάποια Προωθητική Ενέργεια.

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.

Τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου;

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους.

Εγγύηση

Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τον μέχρι πρότινος Προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.

Τι είναι η εγγύηση και γιατί καταβάλλεται;

Η εγγύηση είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή, για την εξασφάλιση αποκλειστικά , μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Το ύψος αυτής είναι ανάλογο της εκτιμώμενης κατανάλωσης φυσικού αερίου

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Κάθε πότε θα εκδίδεται λογαριασμός;

Για Οικιακούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με εξαίρεση την θερινή περίοδο.
Για Εμπορικούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.

Ποιες χρεώσεις περιλαμβάνει ο λογαριασμός Φυσικού Αερίου;

Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα περιλαμβάνει:
i. Τις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές
ii. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
iii. Λοιπές χρεώσεις / Φόροι: Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ο ΦΠΑ 6%.

Ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές;

Περιλαμβάνει την χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία γίνεται με μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης.

Ποια κόστη περιλαμβάνονται στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, περιλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και αφορούν: τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Πως μπορώ να δω ηλεκτρονικά το Λογαριασμό μου;

Ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, παρέχεται μέσα από την ενότητα MyEFA και είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.

Θέματα Δικτύου

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης είναι ο Αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής. Δηλαδή οι: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.

Σε περίπτωση διακοπής σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα παρακάτω.

Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης

  • ΕΔΑ Αττικής: 800 11 11 330 / 11322
  • ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 10302
  • ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος: 800 1122 222 / 2105551666