Συχνές ερωτήσεις

Αλλαγή Προμηθευτή

Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Φυσικού Αερίου;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται καμία επέμβαση στο μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την EfaEnergy προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή ολοκληρώνεται εντός 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας , σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)

Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς φυσικό αέριο;

Η εγκατάστασή σας δεν θα μείνει χωρίς τροφοδοσία Φυσικού Αερίου. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η τροφοδοσία του ακινήτου σας είναι εγγυημένη από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)

Μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε όλη την Ελλάδα;

Η EfaEnergy μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με φυσικό αέριο όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

Ποια είναι η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας;

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας είναι 24 μήνες , από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του μετρητή. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή του πελάτη σε κάποια Προωθητική Ενέργεια.

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.

Τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου;

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους.

Εγγύηση

Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τον μέχρι πρότινος Προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.

Τι είναι η εγγύηση και γιατί καταβάλλεται;

Η εγγύηση είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή, για την εξασφάλιση αποκλειστικά , μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Το ύψος αυτής είναι ανάλογο της εκτιμώμενης κατανάλωσης φυσικού αερίου

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Κάθε πότε θα εκδίδεται λογαριασμός;

Για Οικιακούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με εξαίρεση την θερινή περίοδο.
Για Εμπορικούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.

Ποιες χρεώσεις περιλαμβάνει ο λογαριασμός Φυσικού Αερίου;

Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα περιλαμβάνει:
i. Τις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές
ii. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
iii. Λοιπές χρεώσεις / Φόροι: Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ο ΦΠΑ 6%.

Ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές;

Περιλαμβάνει την χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία γίνεται με μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης.

Ποια κόστη περιλαμβάνονται στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, περιλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και αφορούν: τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Πως μπορώ να δω ηλεκτρονικά το Λογαριασμό μου;

Ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, παρέχεται μέσα από την ενότητα MyEFA και είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.

Θέματα Δικτύου

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης είναι ο Αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής. Δηλαδή οι: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.

Σε περίπτωση διακοπής σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα παρακάτω.

Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης

  • ΕΔΑ Αττικής: 800 11 11 330 / 11322
  • ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 10302
  • ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος: 800 1122 222 / 2105551666

Αλλαγή Προμηθευτή

Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που απαιτείται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την ΕΦΑ , προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία πελάτη στην οποία ανήκετε.

Μπορώ να έρθω στην efaEnergy αν είμαι σε καθεστώς ρύθμισης;

Βεβαίως και μπορείτε, αρκεί ο λογαριασμός σας να είναι ενήμερος ως προς τους όρους της ρύθμισης.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;

Για την ολοκλήρωση αλλαγής Προμηθευτή απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την εκπνοή του δικαιώματος υπαναχώρησης. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Η ΕΦΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αμεσότερη διεκπεραίωση του αιτήματος αλλαγής σας.

Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα;

Όχι, δε θα υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος κατά τη διαδικασία μεταφοράς. Η επιχείρησή σας ή το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα, καθώς η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή είναι καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε όλη την Ελλάδα;

Η ΕΦΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της και προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι μέρος του Ελληνικού διασυνδεδεμένου σύστηματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το διασυνδεδεμένο σύστημα περιλαμβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια καθώς και τα ακόλουθα νησιά:                              Αγκίστρι, Αίγινα, Αλόννησο, Αμολιανή, Άνδρο, Αντίπαξους, Αντίπαρο, Γυαλί, Δήλο, Ελαφόνησο, Ζάκυνθο, Ηρακλειά, Θάσο, Θύμαινα,  Ιθάκη, Ίο, Κάλαμο, Κάλυμνο, Καστό, Κέα (Τζια), Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κουφονήσι, Κύθηρα, Κω, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λευκάδα, Λήμνο, Μεγαλονήσι, Μεγανήσι, Μύκονο, Νάξο, Νίσυρο, Παξούς, Πάρο, Πόρο, Ρήνεια, Σαλαμίνα, Σαμοθράκη, Σάμο, Σίκινο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σπέτσες, Σύρο, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Τήνο, Ύδρα, Φολέγανδρο, Φούρνους, Ψέριμο.                                                                                             Στο μέλλον αναμένεται να υπάρξει η δυνατότητα προμήθειας και στα υπόλοιπα νησιά που ανήκουν στο μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Μεταφοράς.

Εγγύηση

Θα χρειαστεί να καταβάλω εγγύηση & τι θα γίνει με την εγγύηση του προηγούμενου παρόχου;

Το ποσό της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου σας επιστρέφεται. Το ποσό της εγγύησης που καταβάλλεται στην ΕfaEnergy είναι ίδιο με αυτό του υφιστάμενου προμηθευτή με ελάχιστο όριο για τις παροχές οικιακής χρήσης τα € 15 και για τις παροχές επαγγελματικής χρήσης τα € 50.

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Πότε ισχύει η νυχτερινή χρέωση στα οικιακά τιμολόγια;

Από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου: 02:00 – 08:00 και 15:00-17:00 και από 1 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου : 23:00 – 07:00 *εκτός αν αναγράφονται διαφορετικές ώρες στο ρολόι / λογαριασμό

Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό και κάθε πότε πρέπει να εξοφλώ;

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της EfaEnergy εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:

– ΕΝΑΝΤΙ: Οι υπολογισμοί και οι χρεώσεις ενέργειας στον «ΕΝΑΝΤΙ» λογαριασμό πραγματοποιούνται βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης σύμφωνα με το παρελθοντικό προφίλ κατανάλωσης που έχει καταγραφεί στο μετρητή

– ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: Οι υπολογισμοί και οι χρεώσεις ενέργειας στον «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ» λογαριασμό πραγματοποιούνται βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης. πιστοποιημένης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου.

– ENANTI – READY: Οι υπολογισμοί και οι χρεώσεις ενέργειας στον «ENANTI – READY» λογαριασμό πραγματοποιούνται βάσει της καταχώρησης ένδειξης μετρητή του πελάτη.

Τι χρεώσεις περιλαμβάνει ο λογαριασμός μου;

Οι χρεώσεις σε όλους τους λογαριασμούς για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούνται από δύο σκέλη: Η ενέργεια η οποία έχει καταναλωθεί στο ανάλογο χρονικό διάστημα τιμολόγησης (ανταγωνιστικό σκέλος)Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις οι οποίες αφορούν: τις χρεώσεις του δικτύου μεταφοράς, δικτύου διανομής, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ), χρέωση ΕΤΜΕΑΡ και λοιπές χρεώσεις. Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συν εισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος:                                                                                                                                                                                                                               Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν. 2960/01). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς , υπολογίζεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκειται σε ΦΠ                                                                                                                                                                                                            Ειδικό τέλος 5‰ – ΔΕΤΕ (Ν. 2093/1992). Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.                                                                                                                            Δημοτικά Τέλη –Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 25/1975, Ν. 2130/1993). Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.                                                            ΕΡΤ (ΦΕΚ 44A/ 29.04.2015)

Τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές αποτελούν χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων) και είναι για όλους τους παρόχους ίδιες.

Για τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού;

 Βάσει του ν.3345/2005 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου.                                                                                                                                                    Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στην ιστοσελίδα https://www.deddie.gr/el/simeia-eksupiretisis/

Πώς υπολογίζονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Τι σημαίνει η χρέωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς έναντι;

Σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ (Ο-69655 1/11/2017) οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εφαρμόζονται πλέον και στους Έναντι λογαριασμούς. Μέχρι πρότινος, αυτές εφαρμόζονταν μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Αυτό σε καμμία περίπτωση δεν σημαίνει πως οι χρεώσεις αυτές χρεώνονται διπλά. Αντίθετα, μοιράζονται ανάμεσα στους Έναντι κι Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, ώστε οι συνολικές χρεώσεις να είναι πιο κοντά από λογαριασμό σε λογαριασμό και να διευκολύνεται, έτσι, ο οικογενειακός προϋπολογισμός σας.

Τι είναι τόκος υπερημερίας & πως υπολογίζεται;

O τόκος υπερημερίας επιβαρύνει το λογαριασμό που δεν έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα.

Ο τοκισμός πραγματοποιείται πάνω στην συνολική αξία του λογαριασμού μειωμένη κατά τις αξίες Δήμων και ΕΡΤ & υπάγεται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου.

Ο τόκος υπολογίζεται ως εξής:

(Επιτόκιο x Ημέρες μετά τη λήξη του λογ/σμου x Ανοιχτό Υπόλοιπο)/365 + Χαρτόσημο

Όπου: Ανοιχτό Υπόλοιπο = Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας (Χρέωση Προμήθειας Ενέργειας + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις + Ρήτρα Προσαρμογής) + ποσό Εγγύησης

Κάθε πότε χρεώνεται ο τόκος υπερημερίας;

Η χρέωση πραγματοποιείται μόνο κατά την παραγωγή εκκαθαριστικού λογαριασμού και όχι στους έναντι. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης του λογαριασμού ή για περισσότερους από έναν ανεξόφλητους λογαριασμούς, ο τόκος επιβαρύνει το κάθε ποσό για τις αντίστοιχες ημέρες καθυστέρησης πληρωμής του.

Για ποιους πελάτες ισχύει ο τόκος υπερημερίας;

Ισχύει για όλους τους πελάτες εκτός από τους: πελάτες με τιμολόγιο ΚΟΤ / ευάλωτους πελάτες

Θέματα Δικτύου

Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος που μπορώ να απευθυνθώ ;

Σε περίπτωση βλάβης απευθύνεστε στο κέντρο βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ που αναγράφεται στο λογαριασμό σας. Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και ομαλή λειτουργία του δικτύου διανομής.

Ποιος θα επισκευάσει τη βλάβη ;

Σε περίπτωση βλάβης, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι ο αρμόδιος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και ομαλή λειτουργία του δικτύου διανομής ανεξαρτήτως παρόχου.

Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή μου, θα έχω και εγώ που είμαι πελάτης της efaEnergy;

Επειδή το Δίκτυο είναι κοινό, η διακοπή επηρεάζει το σύνολο των καταναλωτών της περιοχής (άρα και εσάς) ανεξάρτητα της εταιρείας που έχετε επιλέξει για προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.