Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Υποψηφίων Εργαζομένων

Η ΕFA ENERGY επιθυμώντας να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της επιλέγει τα καλύτερα στελέχη της αγοράς και υπαλλήλους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτόν παρακινεί υποψήφιους εργαζομένους  που νομίζουν ότι ταιριάζουν στο περιβάλλον μιας δυναμικής αναπτυσσόμενης εταιρείας όπως είναι η EFA ENERGY να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@efaenergy.gr.

Όπως και σε κάθε διαδικασία πρόσληψης, η EFA ENERGY συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων. Με την παρούσα Πολιτική θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τον τρόπο  και τον σκοπό για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την αίτηση εργασίας σας, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η EFA ENERGY συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Το όνομά σας, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου e-mail και αριθμό τηλέφωνου
 2. Πληροφορίες που αφορούν τα προσόντα σας, τις δεξιότητες και την επαγγελματική σας εμπειρία
 3. Πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές σας απολαβές
 4. Εφόσον πρόκειται για υποψήφιο με ειδικές ανάγκες, συλλέγονται απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ακολουθήσουν οι κατάλληλες προσαρμογές από την εταιρεία μας, κατά την διαδικασία πρόσληψης
 5. Πληροφορίες που αφορούν στο δικαίωμα για διαμονή και εργασία στην Ελλάδα

Η EFA ENERGY μπορεί να συλλέγει αυτού του είδους τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται σε αιτήσεις, βιογραφικά, σε διάφορα έγγραφα ταυτοποίησης, όπως διαβατήριο ή ταυτότητα, μέσω προφορικών συνεντεύξεων ή και άλλου είδους αξιολόγηση.

Η EFA ENERGY δύναται ακόμη να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα από τρίτα μέρη, όπως μέσω συστάσεων από προηγούμενο εργοδότη. Θα αναζητήσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο σε περίπτωση που σας έχει ήδη γίνει προσφορά εργασίας από της EFA ENERGY και μόνο μετά από προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται στα συστήματα διαχείρισης που διαθέτει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (σε ηλεκτρονική και ενδεχομένως έντυπη μορφή), αλλά και σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Γιατί η EFA ENERGY επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε το αίτημά σας, πριν υπογράψουμε σύμβαση εργασίας μαζί σας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική μας υποχρέωση. Για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό στην Ελλάδα πριν την έναρξη σύμβασης εργασίας, να ελεγχθεί η ότι ο υποψήφιος έχει δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.

Η EFA ENERGY έχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων και για την διατήρησή τους. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μας επιτρέπει να διαχειριστούμε την διαδικασία πρόσληψης, να εκτιμήσουμε τα προσόντα του εκάστοτε εργαζομένου και να επιλέξουμε εν τέλει τον πιο κατάλληλο υποψήφιο.

Η EFA ENERGY μπορεί να επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες που αφορούν εθνικότητα ή θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, για στατιστικούς σκοπούς. Ακόμη, μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με το εάν ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες ώστε να προχωρήσουμε στις κατάλληλες προσαρμογές.

Ακόμη και εάν δεν επιλεγείτε από την EFA ENERGY για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο για πιθανή μελλοντική ευκαιρία απασχόλησης. Για την διατήρηση των εν λόγω δεδομένων και για τον ως άνω σκοπό, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε όποτε θέλετε.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι πληροφορίες σας διαβιβάζονται στα εσωτερικά τμήματα της εταιρείας μας, για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός και εάν σας απευθύνουμε προσφορά εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας βάσει συστάσεων.

Με ποιον τρόπο προστατεύει η EFA ENERGY τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Η EFA ENERGY εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύει η EFA ENERGY τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν δεν επιλεγείτε από την EFA ENERGY, η εταιρεία θα διατηρήσει κατ’ αρχήν τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι (6) μήνες. Εάν συμφωνείτε η εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα σας περαιτέρω για δέκα οκτώ (18) μήνες, για την περίπτωση που προκύψει στο μέλλον ευκαιρία για ένταξη στο δυναμικό μας. Με την λήξη αυτής της περιόδου, ή με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή θα καταστρέφονται. Εάν έχετε επιλεγεί από την EFA ENERGY, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από το τμήμα διαχείρισης προσωπικού. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διατήρηση των στοιχείων σας μετά την πρόσληψη θα αναφέρονται στη σύμβαση εργασίας.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η EFA ENERGY.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία  πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.)
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η EFA ENERGY δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλώ απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 352, Αγ. Παρασκευή, 15341 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@efaenergy.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν παρέχετε στην EFA ENERGY προσωπικά σας δεδομένα;

Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούστε να παρέχετε στην ΕΦΑ ΕΝΕRGY τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρόλα αυτά, σε μια τέτοια περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να μην δύναται να επεξεργαστεί το αίτημά σας για εργασία.