Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Υποψηφίων Εργαζομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΕFA ENERGY επιθυμώντας να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της επιλέγει τα καλύτερα στελέχη της αγοράς και υπαλλήλους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτόν παρακινεί υποψήφιους εργαζομένους  που νομίζουν ότι ταιριάζουν στο περιβάλλον μιας δυναμικής αναπτυσσόμενης εταιρείας όπως είναι η EFA ENERGY να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@efaenergy.gr.

Όπως και σε κάθε διαδικασία πρόσληψης, η EFA ENERGY συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων. Με την παρούσα Πολιτική θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τον τρόπο  και τον σκοπό για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την αίτηση εργασίας σας, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EFA ENERGY S.A.» (εφεξής «EFA ENERGY»), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη αρ. 58 και λειτουργεί εν προκειμένω ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεομένων. Ως μέρος κάθε διαδικασίας πρόσληψης, η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων συνεργατών της. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σαφώς αναφερόμενους στην παρούσα Πολιτική σκοπούς.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μια σειρά πληροφοριών για εσάς, όπως :

1. Το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του αριθμού τηλεφώνου.

2. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα, τις δεξιότητες, την εμπειρία και το ιστορικό απασχόλησής σας (π.χ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματικές πιστοποιήσεις).

3. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να εργαστείτε στην Ελλάδα.

4. Άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας (π.χ. συνεντεύξεις, αξιολογήσεις), είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο.

5. Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές, (π.χ. συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες).

Η EFA ENERGY μπορεί να συλλέξει πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ενδέχεται να περιέχονται σε έντυπα αιτήσεων, φόρμα προς συμπλήρωση μέσω της ιστοσελίδας μας, βιογραφικά σημειώματα ή επιστολές κινήτρων, μέσω συνεντεύξεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από τρίτους, όπως συστάσεις που παρέχονται από πρώην εργοδότες. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στα πληροφοριακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένου του e-mail) που διαθέτει η εταιρεία, με διαβαθμισμένη πρόσβαση σε στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (ΗR).

Για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση η EFA ENERGY επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έννομο συμφέρον του εργοδότη. Οι εργοδότες δικαιούνται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποψήφιους για εργασία στον βαθμό που η συλλογή τους είναι απαραίτητη και σχετική με την εκτέλεση της εργασίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Σκοπός είναι να αξιολογήσουμε και να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για συνεργασία με την εταιρεία μας.

Συγκατάθεση υποψήφιου προς εργασία. Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας για 6 (έξι) μήνες ενόψει άμεσων ευκαιριών απασχόλησης στην εταιρεία μας. Εφόσον το επιθυμείτε και δώσετε τη ρητή συγκατάθεση σας για περαιτέρω διατήρηση, το βιογραφικό σας σημείωμα μπορεί να παραμείνει ενεργό στη βάση δεδομένων μας για 2 έτη συνολικά. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα και τα υπόλοιπα δεδομένα των υποψήφιων εργαζόμενων έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη της εταιρείας και η Διοίκηση.

Πώς προστατεύει τα δεδομένα σας η EFA ENERGY ;

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας. Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Η EFA ENERGΥ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο και της ασφαλούς αποθήκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα.

Για πόσο καιρό διατηρεί τα δεδομένα σας η EFA ENERGY;

Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας για 6 (έξι) μήνες ενόψει άμεσων ευκαιριών απασχόλησης στην εταιρεία μας. Εφόσον το επιθυμείτε και δώσετε τη ρητή συγκατάθεση σας για διατήρηση, το βιογραφικό σας σημείωμα μπορεί να παραμείνει ενεργό στη Βάση Δεδομένων μας για 2 έτη συνολικά. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν θα γίνει προσφορά εργασίας μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα ή ότι αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο, το Βιογραφικό σας Σημείωμα θα καταστραφεί άμεσα με ασφαλή και οριστικό τρόπο.

Σε περίπτωση προσφοράς και αποδοχής μιας θέσεως εργασίας στην εταιρεία μας, τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα Λογιστηρίου της εταιρείας μας. Ως εργαζόμενος της εταιρείας μας πλέον, θα ενημερωθείτε σχετικά με τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων σας με ειδικότερο Παράρτημα στη σύμβαση εργασίας σας.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι τα εξής:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

  • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η EFA ENERGY.

  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.

  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).

  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η EFA ENERGY δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση.

  • Δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλώ απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση Βούλγαρη αρ. 58, TK 54249, Θεσσαλονίκη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@efaenergy.gr.  Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Τι γίνεται αν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να παρέχετε δεδομένα σας στην κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2021.

  • Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας θα σας ενημερώνουμε μέσω ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται στο site μας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@efaenergy.gr.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ