Αναλυτικές χρεώσεις

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  €/KWH
ΜΗΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ /  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,00195 0,00252
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,00182 0,00201
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 0,00175 0,00210
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 0,00175 0,00250
ΜΑΙΟΣ 2020 0,00220 0,00218
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 0,00193 0,00205
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 0,00198 0,00192
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 0,0024 0,0023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,0021 0,0024
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 0,0021 0,0022
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,00224 0,00236
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,00242 0,00276
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 0,002478 0,002627
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 0,002166 0,002155
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 0,00222 0,00234
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 0,002077 0,002306
ΜΑΙΟΣ 2021 0,0018 0,00198
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 0,001649 0,00185
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 0,001915 0,0023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 0,00201 0,00260
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 0,00210 0,00290
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 0,00230 0,00250
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 0,00245 0,00296
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 0,00240 0,00270
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 0,002176 0,002303
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 0,002158 0,002278
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 0,00198 0,0021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 0,0020121 0,0023664
ΜΑΙΟΣ 2022 0,00192 0,00196
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 0,0019618 0,001956
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 0,001895 0,00192
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 0,00192 0,00207
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 0,0018 0,00199
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 0,001928 0,0019953

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν (πάγια) Χρέωση Ενέργειας, που υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης & (αναλογική με την κατανάλωση) Χρέωση Δυναμικότητας, που υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης. Οι τιμές προέρχονται από τις ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh)

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

 

2022

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Κατηγορία
Πελάτη

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/ΜWh)

ΑΤΤΙΚΗ

Οικιακός

1063,6492

14,2786

ΑΤΤΙΚΗ

Εμπορικός

1063,6492

14,2786

ΑΤΤΙΚΗ

Βιομηχανικός

4278,3811

0,4873

ΑΤΤΙΚΗ

Κλιματισμός / Συμπαραγωγή

1063,0652

2,6321

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικιακός / Eμπορικός

376,2818

10,4175

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

CNG

0

0,94

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανικός

1505,5109

0,16

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οικιακός / Εμπορικός

434,0177

10,6184

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CNG

0

0,7463

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βιομηχανικός

1735,569

0,1544

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οικιακός

692,8891008

17,6692351

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικός

703,219627

7,2048668

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανικός

4482,552738

0,5072555

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Οικιακός

524,8906187

15,4738914

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Εμπορικός

576,5187047

8,4808972

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Βιομηχανικός

6458,225588

0,6443084

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οικιακός

856,6932847

20,4108924

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικός

890,3832243

9,2906281

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικός

6953,771902

0,5622965

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διασύνδεση Αττικής Βοιωτίας

6865,484005

0,5598208

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Βιομηχανικός

10818,39688

0,7301163

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οικιακός

1164,581918

20,9941663

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικός

1161,444086

16,7664041

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανικός

6199,320079

0,6865631

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οικιακός

724,7871636

17,6793242

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικός

745,4436923

11,5084476

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικός

3211,969694

0,526435

ΗΠΕΙΡΟΣ

Οικιακός

669,9083667

13,8322534

ΗΠΕΙΡΟΣ

Εμπορικός

693,8672509

9,7324539

ΗΠΕΙΡΟΣ

Βιομηχανικός

3632,968823

0,3942768

ΔΕΣΚΑΤΗ

Μη Βιομηχανικό

1.365,59

16,1445

ΔΕΣΚΑΤΗ

Βιομηχανικό

4.179,46

0,7435

Λοιπές χρεώσεις 2021:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

Έως Απρίλιο 2021: 0,000197 €/kWh

Από Μάιο 2021: 0 €/kWh

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης εξασφαλίζει την EFA ENERGY από πιθανές μελλοντικές οφειλές του πελάτη και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας.
Η εγγύηση καταβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό φυσικού αερίου της EFA ENERGY

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις εκτός από το ειδικό τέλος επιβαρύνονται και με Φ.Π.Α 6%

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού:

Για τους Οικιακούς Πελάτες:
Από Οκτώβριο έως και Ιούνιο κάθε έτους, κάθε μήνα (8 μηνιαίοι λογαριασμοί).
Από Ιούλιο έως και Οκτώβρη κάθε έτους, 1 τετραμηνιαίο λογαριασμό.

Για τους Επαγγελματικούς Πελάτες:
Κάθε μήνα εκτός από τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, για χρήση θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.
Κάθε μήνα (12 μηνιαίοι λογαριασμοί) για λοιπές χρήσεις

Κάθε μήνα για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ αποστάσεως μέτρησης (έξυπνοι μετρητές) και για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για Οικιακούς ή Επαγγελματικούς πελάτες.

Ανάλογα με το είδος του, ο λογαριασμός θα χαρακτηρίζεται ως:

ΕΝΑΝΤΙ ->  Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ->  Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή (την αντίστοιχη ΕΔΑ/ΔΕΔΑ)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

H EFA ENERGY σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας, για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Οικιακούς Καταναλωτές και Εμπορικούς καταναλωτές, πατήστε εδώ