Αναπροσαρμογή TTF

Τι είναι το TTF ;

Tο TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) είναι ένα εικονικό σημείο διαπραγμάτευσης συναλλαγών φυσικού αερίου στην Ολλανδία. Ένα Εικονικό Σημείο Συναλλαγών είναι μια πλατφόρμα, στην οποία πραγματοποιούνται χρηματοοικονομικές συναλλαγές φυσικού αερίου, με πρόσβαση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.

Το TTF παρέχει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες της χονδρεμπορικής Ολλανδικής αγοράς φυσικού αερίου να εμπορεύονται συμβόλαια/ποσότητες φυσικού αερίου. Στο TTF εμπορεύονται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα συμβόλαια φυσικής παράδοσης φυσικού αερίου και βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα προθεσμιακά προϊόντα μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου (παράγωγα). Το φυσικό αέριο στο TTF διαπραγματεύεται σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).

Ποιος διαχειρίζεται το TTF;

Το TTF ιδρύθηκε από την Gasunie το 2003, και επιτρέπει την εμπορία φυσικού αερίου εντός του Ολλανδικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Το TTF λειτουργεί από μια ανεξάρτητη θυγατρική της Gasunie, της Gasunie Transport Services B.V., η οποία είναι και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ολλανδίας. (https://www.gasunietransportservices.nl/en/shippers/products-and-services/ttf)

Το TTF στην Ευρώπη:

Η χρήση του TTF στην Ολλανδία έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το TTF εμπορεύεται πλέον περισσότερο από 14 φορές την ποσότητα αερίου που χρησιμοποιείται στην Ολλανδία. Το TTF είναι ο μεγαλύτερος κόμβος αερίου της Ευρώπης με βάση τον όγκο συναλλαγών. Συνεπώς, οι τιμές του φυσικού αερίου στο TTF έχουν καταστεί τα βασικά τιμολόγια αναφοράς της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το TTF στην Ελλάδα:

Η Ελληνική χονδρεμπορική αγορά αερίου έχει απομακρυνθεί από την τιμολόγηση του φυσικού αερίου βάσει των τιμών προϊόντων πετρελαίου και κατά κύριο λόγο πλέον, βασίζεται στις τιμές των προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου (παραγώγων) που εμπορεύονται στο TTF. Συνεπώς, οι τιμές των προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου του TTF, αντιπροσωπεύουν το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά.

Τι είναι η Αναπροσαρμογή TTF;

Η Αναπροσαρμογή TTF, εφαρμόζεται ως μέσο ανάκτησης του πραγματικού κόστους της υπηρεσίας προμήθειας φυσικού αερίου σε καταναλωτές. Είναι επι της ουσίας, αυξήσεις ή μειώσεις της χρέωσης προμήθειας φυσικού αερίου (ανταγωνιστικής χρέωσης) στην περίπτωση μεγάλης μεταβολής του κόστους φυσικού αερίου από την χονδρική αγορά.

Ο καταναλωτής έχει συναινέσει κατά την προ συμβατική του ενημέρωση στην αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣΠ) και στην εφαρμογή του όρου της Αναπροσαρμογής TTF.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει την Αναπροσαρμογή TTF στους Έναντι και Εκκαθαριστικούς της Λογαριασμούς υπό την ταυτόχρονη ικανοποίηση κάποιων συνθηκών: (α) η εφαρμογή της προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας, (β) το Άθροισμα της μέσης τιμής TTF, προσαυξημένης με τον συντελεστή προσαύξησης α, και της τιμής του β σε €/MWh, βρίσκεται εκτός του συμφωνημένου στη Σύμβαση Προμήθειας εύρους διακύμανσης αυτού.

Η Αναπροσαρμογή TTF εφαρμόζεται επί των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων  Προμήθειας εκάστου Έναντι και Εκκαθαριστικού Λογαριασμού του Καταναλωτή.

Συντελεστές Αναπροσαρμογής TTF

Στον μηχανισμό της Αναπροσαρμογής TTF όλοι οι συντελεστές είναι δημοσιευμένοι και ευχερώς επαληθεύσιμοι από τους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορικότητα των τιμών του TTF, εδώ.

Οι εκάστοτε συντελεστές α και β, καθώς και τα ως Πάνω και Κάτω Όρια του Αθροίσματος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.efaenergy.gr) και δύναται να τροποποιούνται από την Εταιρεία βάσει των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς.

Η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των άνω συντελεστών, δύναται να λαμβάνει χώρα τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, σε ειδικό πεδίο του Λογαριασμού Κατανάλωσης.

Εναλλακτικά, η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των άνω συντελεστών, δύναται να λαμβάνει χώρα με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση, βάσει τού άρθρου 30 παρ. 2 τού Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής «ΚΠΦΑ»).

Η ατομική ενημέρωση περιλαμβάνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης παραπέμποντας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Συμβάσης, αζημίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΚΠΦΑ.

Τι είναι το «Άθροισμα» σύμφωνα με το Άρθρο 7 των Γενικών Όρων Σύμβασης;

Οι Χρεώσεις/Πιστώσεις της Αναπροσαρμογής TTF θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής:

  • Αν το Άθροισμα της τιμής TTF κατά τον μήνα αναφοράς της Περιόδου Κατανάλωσης, προσαυξημένης με τον συντελεστή προσαύξησης α, και της τιμής  του β σε €/MWh (εφεξής το «Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των Ορίων, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου, οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά του Κάτω Ορίου με το Άθροισμα.
  • Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο του Πάνω Ορίου, οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το Πάνω Όριο.

Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο Διαχειριστή/Φορέα.

Παράδειγμα για τον υπολογισμό του «Αθροίσματος» σύμφωνα με το Άρθρο 7 των ΓΟΣΠ

Το Άθροισμα υπολογίζεται για το διάστημα που αφορά στην περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του καταναλωτή, με αποτέλεσμα μια τελική σταθμισμένη τιμή για τη περίοδο κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται αθροίζοντας την μέση τιμή TTF του μήνα αναφοράς ή μηνών αναφοαράς της περιόδου κατανάλωσης προσαυξημένη με τον συντελεστή προσαύξησης 1,10 και της τιμής 0 €/MWh.

Δείτε αναλυτικά:

Τύπος Υπολογισμού

ΑΘΡΟΙΣΜΑm (€/MWh) = (α * TTFm) + β

Όρια: 10 – 20 €/MWh

Όπου:

  • ΑΘΡΟΙΣΜΑm: το αποτέλεσμα του αθροίσματος για το υπό εξέταση διάστημα κατανάλωσης m, σε €/MWh
  • TTFm: Το εικονικό σημείο συναλλαγών Τitle Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων της Ολλανδίας, που χρησιμοποιείται ως αγορά αναφοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμπορεύεται σε €/MWh. H Μηνιαία μοναδιαία τιμή TTF για έναν Μήνα Αναφοράς m, ισούται με το μέσο όρο των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος του Μήνα Αναφοράς, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν Επόμενος Μήνας (“Front Month”). 
  • α: ο συντελεστής προσαύξησης 1,10
  • β: η τιμή  0  €/MWh

Παράδειγμα Υπολογισμού αθροίσματος

Η Αναπροσαρμογή TTF υπολογίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο Άθροισμα (€/MWh) =α  TTF + β, όταν αυτό λαμβάνει τιμές εκτός των Ορίων (Κάτω Όριο) και (Πάνω Όριο) και αξιολογείται για το σύνολο της κατανάλωσης του Λογαριασμού.

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.Το Άθροισμα είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου:

TTF8 €/MWh
Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης 𝛼 = 1,108,80
Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης β = 0 €/MWh8,80
Κάτω Όριο (€/MWh)10
Πάνω Όριο (€/MWh)20
Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων;ΟΧΙ
Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης Αναπροσαρμογής TTF (€/MWh)10 – 8,80 =
1,20
Αναπροσαρμογή TTF (€) Για κατανάλωση 1000 kWh ή 1 MWh1,20 €
(πιστωτική για τον καταναλωτή)

2. Το Άθροισμα είναι εντός των Ορίων

TTF17 €/MWh
Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης 𝛼 = 1,1018,7
Υπολογισμός Αθροίσματος: Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης β = 0 €/MWh18,7
Κάτω Όριο (€/MWh)10
Πάνω Όριο (€/MWh)20
Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων;ΝΑΙ
Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης Αναπροσαρμογής TTF (€/MWh)
Αναπροσαρμογή TTF (€) Για κατανάλωση 1000 kWh ή 1 MWh

3. Το Άθροισμα είναι μεγαλύτερο του Άνω Ορίου

TTF22 €/MWh
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης 𝛼 = 1,1024,2
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης β = 0 €/MWh24,2
Κάτω Όριο (€/MWh)10
Πάνω Όριο (€/MWh)20
Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων;ΟΧΙ
Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης Αναπροσαρμογής TTF (€/MWh)24,2-20=4,2
Αναπροσαρμογή TTF (€) Για κατανάλωση 1000 kWh ή 1 MWh4,2 €(χρεωστική για τον καταναλωτή)

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ