Αναστολή Εφαρμογής Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.138 Ν.4951/2022 αναφορικά με τη Θέσπιση Εκτάκτων Ρυθμίσεων Μεταβατικού Χαρακτήρα στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, ισχύουν τα κάτωθι:

  • Μετατροπή των κυμαινόμενων τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας που συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής, σε τιμολόγια με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή χρέωση, που θα αντανακλούν την πρόβλεψη του Προμηθευτή σχετικά με το συνολικό κόστος ενέργειας.

Η παραπάνω μετατροπή αφορά τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από 1η Αυγούστου 2022 έως 1η Ιουλίου 2023. Η προαναφερθείσα περίοδος δύναται να παραταθεί ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023 με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται μετά από την ψήφιση νομοθετικής διάταξης αναγκαστικού δικαίου (Άρθρο 138 του Ν. 4951/2022) που υπερισχύει οποιουδήποτε όρου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έρχεται σε αντίθεση με αυτήν.

Τι θα συμβεί πρακτικά λόγω της νομοθετικής διάταξης;

Οι Οικιακοί και Επαγγελματίες πελάτες που βρίσκονται σε πρόγραμμα με κυμαινόμενο τιμολόγιο με χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής θα μεταφερθούν αυτόματα από 01.08.2022 στα νέα προγράμματα με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή χρέωση. Οι πελάτες που έχουν πρόγραμμα με σταθερό τιμολόγιο δεν θα επηρεαστούν.

Σχετικά με τα νέα προγράμματα σημειώνουμε ότι:

  • θα ανακοινωθούν στις 25.07.2022
  • δεν θα εφαρμόζεται η ρήτρα αναπροσαρμογής
  • θα συνεχίζει να εφαρμόζεται στο σύνολό της η Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
  • δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα εμπορικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων προγραμμάτων (ειδικές εκπτώσεις, εκπτώσεις συνέπειας κλπ)

Πότε θα ανακοινώνονται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νέα προγράμματα;

Οι τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση στην ιστοσελίδα της, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν το μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τα νέα τιμολόγια με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή χρέωση. Για παράδειγμα, οι χρεώσεις για την περίοδο κατανάλωσης 1η Οκτωβρίου έως 31η Οκτωβρίου 2022, θα ανακοινωθούν έως 31.08.2022. Ειδικά για τον πρώτο μήνα εφαρμογής, η ανακοίνωση της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα αφορά στην περίοδο κατανάλωσης 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου 2022, θα αναρτηθεί στις 25.07.2022.

Ποια είναι τα δικαιώματα των πελατών;

  • Οι πελάτες με κυμαινόμενα προγράμματα (με ρήτρα αναπροσαρμογής) έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο προμήθειας (σταθερό πρόγραμμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής)  αζημίως.
  • Οι πελάτες με σταθερά προγράμματα (χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής) έχουν το δικαίωμα να μεταβούν στα νέα κυμαινόμενα προγράμματα. Να επισημάνουμε ότι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές και ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρονική διάρκεια του σταθερού συμβολαίου τους μέχρι την λήξη του.

Πως θα εφαρμοστούν οι μετατροπές στους λογαριασμούς;

Μέχρι τις 31.07.2022 θα γίνεται η χρέωση (τόσο στους Εκκαθαριστικούς όσο και στους Έναντι/Έναντι) σύμφωνα με τα εμπορικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου προγράμματος (Τιμή kWh/Ρήτρα Αναπροσαρμογής/Εκπτώσεις Συνέπειας). Ειδικότερα, η ρήτρα αναπροσαρμογής θα εμφανίζεται στον λογαριασμό έως ότου εκκαθαριστούν οι καταναλώσεις που αφορούν την περίοδο του Ιούλιου.

Για το διάστημα κατανάλωσης από 01.08.2022-31.08.2022 η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με την τιμή χρέωσης που θα ανακοινωθεί έως την 25η Ιουλίου μείον την έκπτωση από την Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Τους επόμενους μήνες, η τιμολόγηση θα γίνεται με τις χρεώσεις που θα αναρτώνται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα μας αφαιρώντας την Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Τι θα ισχύει για τους πελάτες ΚΟΤ;

Οι πελάτες ΚΟΤ θα συνεχίσουν να ωφελούνται από την έκπτωση ΚΟΤ και την επιδότηση του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», καθώς οι αλλαγές επηρεάζουν μόνο την τιμή της χρέωσης προμήθειας.

Τι θα ισχύει για τους νέους πελάτες;

Οι νέοι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τα νέα προγράμματα με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή χρέωση και να επωφεληθούν των προνομίων από 01.08.2022.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ