Τροποποίηση Γενικών & Ειδικών Όρων Εμπορικών Προϊόντων Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η Efa Energy ενημερώνει τους καταναλωτές – πελάτες της ότι, δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί κατόπιν της υπ’ αρ. 723/21.12.2020 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την απαλλαγή της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε από τη δέσμευση διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών και της μη ύπαρξης εφεξής της τιμής αναφοράς «Οριστική Τιμή Εκκίνησης Δημοπρασιών ΔΕΠΑ», η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας για κάθε κατηγορία πελατών της που εντασσόταν στο κυμαινόμενο προϊόν «EFA GAS», μεταβλήθηκε και ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, λόγω των ανωτέρω συνθηκών, η Εταιρεία μας προέβη στην απόσυρση του κυμαινόμενου προϊόντος «EFA GAS» (ΕFA Gas Home, EFA Gas Central και EFA Gas Business) και στην νόμιμη μεταφορά όλων των πελατών της που εντάσσονταν σ’ αυτό, στο προϊόν «GO GAS» (Go Gas Home, Go Gas Central και Go Gas Business).

Τροποποιήσεις Όρων:

Ο δείκτης «Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ» αντικαθίσταται από τον δείκτη «ΤTF» και πλέον ο Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh διαμορφώνεται ως εξής:

[TTFm*] + [Περιθώριο Προμήθειας (0,010€/kWh)].

*Η τιμή του προθεσμιακού προϊόντος του TTF που ανακοινώνεται στη στήλη “Heren Monthly Indices” του ICIS “European Spot Gas Market” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς (m), για τον μήνα αναφοράς (m) και για το δείκτη TTF.

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωστοποιούμε την τροποποίηση των Ειδικών Όρων της Σύμβασης των πελατών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου με αναδρομική ισχύ από 1/1/2021, οι οποίοι βρίσκονται και αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ