Νέα Ρυθμιστικά Μέτρα Ηλεκτρικού Ρεύματος από 01/01/2024 (Άρθρο 17 Ν.5066/2023 ΦΕΚ Α 188)

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, αρμόδιος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας efa Power που διατηρείτε, είναι η «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.», με έδρα τον Πειραιά, οδός Σκουζέ αρ. 14, ΑΦΜ. 800750372, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την 31η Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής των έκτακτων μεταβατικών ρυθμίσεων που επέβαλε η Πολιτεία, δυνάμει του α. 138 ν. 4951/2022, και προέβλεπαν την ανακοίνωση των ανταγωνιστικών χρεώσεων του προγράμματός σας σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα για τον επόμενο). Από την 1η Ιανουαρίου 2024 βάσει των νέων ρυθμιστικών μέτρων της Πολιτείας (βλ. άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, όπως προστέθηκε με το α. 17 ν. 5066/2023 ΦΕΚ Α 188/14.11.2023, και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/ 22.11.2023) ο προμηθευτής υποχρεούται να σας εντάξει στο Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η Τελική Τιμή Προμήθειας σε €/MWh του Ειδικού Τιμολογίου θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της VOLTON και συγκεκριμένα στο www.volton.gr/eidiko την 1η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και θα προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης, όπως ο μηχανισμός αυτός έχει εξειδικευτεί στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση. Το Ειδικό Τιμολόγιο θα εμπεριέχει χρέωση παγίου, καθώς και τυχόν εκπτώσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται την 1η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα από την VOLTON. Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προωθητικές ενέργειες που είχαν συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν σε ισχύ. 

Στο site της VOLTON θα βρείτε τους Ειδικούς Όρους του ανωτέρω προγράμματος, στους οποίους περιλαμβάνονται οι παράμετροι της μεθοδολογίας υπολογισμού της Τελικής Τιμής Προμήθειας, καθώς και σχετικό αναλυτικό παράδειγμα προκειμένου να σας παρέχουμε διαφανή και κατανοητή ενημέρωση.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη μετάπτωση της παροχής σας στο Ειδικό Τιμολόγιο, μπορείτε έως  31.01.2024 να προβάλλετε την αντίρρησή σας και είτε να επιλέξετε ένα από τα υπόλοιπα προγράμματα της VOLTON που θα βρείτε στο link , είτε να παραμείνετε στο τιμολόγιο που είχατε επιλέξει πριν την εφαρμογή των έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων του α. 138 του ν. 4951/2022, εφόσον η σύμβασή σας παραμένει ακόμη σε ισχύ. Η προβολή της αντίρρησής σας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: μέσω e-mail στο customersupport@volton.gr ή τηλεφωνικά καλώντας στο 11300 ή στο 216 3001000).

Διευκρινίζεται ότι, η εφαρμογή του Ειδικού Τιμολογίου από την 1η Ιανουαρίου 2024, δεν αποτελεί μονομερή τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε συνάψει με την VOLTON, αλλά υποχρεωτική εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Οι Γενικοί Όροι της σύμβασης προμήθειας, παραμένουν σε ισχύ και μπορείτε να λάβετε γνώση αυτών στο https://volton.gr/xrisima-entipa/. Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι η αλλαγή τιμολογίου προμήθειας ή προμηθευτή γίνεται οποτεδήποτε και αζημίως, δηλαδή χωρίς την εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης.

 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ