ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

XΩΡΙΣ

Δέσμευση Συμβολαίου!

XΩΡΙΣ

Ρήτρα Προσαρμογής (ΟΤΣ)!

Εναρμόνιση προγράμματος

με τις διατάξεις του Ν.4951/2022

Παροχή Επιδότησης

από πόρους του Ειδ. Λογ/σμου ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Έγκυρη ενημέρωση κόστους

Ενέργειας του επόμενου μήνα

Εναρμόνιση προγράμματος με τις διατάξεις του Ν.4951/2022

Παροχή Επιδότησης από πόρους του Ειδ. Λογ/σμου ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Έγκυρη ενημέρωση κόστους Ενέργειας του επόμενου μήνα

Χρέωση Προμήθειας €/kWhΤιμές μετά την Πίστωση ΤΕΜ
RESTART BUSINESS 2
(Γ22)
Αρχική χρέωσηΧρέωση με έκπτωση Συνέπειας 5%Κλίμακες Κατανάλωσης Κρατική Επιδότηση μέσω Ταμείου Ενεργειακής ΜετάβασηςΑρχική χρέωσηΧρέωση με έκπτωση Συνέπειας 5%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2023
0,17260,16400,17260,1640
  • Πάγιο 5€/Μήνα
  • Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Κατάργηση Ρήτρας Αναπροσαρμογής βάση Αρ.138 Ν.4951/2022 περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Κατ’ εφαρμογή του α. 138 παρ. 1 ν. 4951/2022, δεν εφαρμόζεται στα προγράμματα RESTART POWER χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου
2023 ή για όσο διάστημα η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή λήξει πριν την 1η Ιανουαρίου 2024. Κατά τον χρόνο λήξης της ως άνω περιόδου, όποτε και αν επέλθει αυτή,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο πελάτης επανέρχεται αυτόματα στο εκάστοτε πρόγραμμα που είχε επιλέξει πριν τη θέση σε εφαρμογή του ν. 4951/2022.
2) Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα προγράμματα RESTART POWER ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση στο https://efaenergy.gr/restart-power/, έως το τέλος του
δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ). Ατομική ενημέρωση του πελάτη, δεν προβλέπεται.
Παράδειγμα: στον παραπάνω σύνδεσμο της ιστοσελίδας και μέχρι την 31η.08.2022 θα ανακοινώνονται οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύουν για το διάστημα από 1η έως 31η Οκτωβρίου
2022. Μέχρι την 31η.09.2022 θα ανακοινώνονται οι αντίστοιχες χρεώσεις που θα ισχύουν για το διάστημα από 1η έως 30η Νοεμβρίου 2022, κ.ο.κ. Ο πελάτης ενημερώνεται γι’ αυτές μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας και μόνο.
3) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε μηνιαίας ανακοίνωσης παγίων χρεώσεων και χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος
ισχύος και ενέργειας, γίνεται αζημίως και δεν συνεπάγεται για τον πελάτη χρέωση ρήτρας πρόωρης αποχώρησης
4) Η τιμολόγηση θα γίνεται με τις τιμές της εμπρόθεσμης πληρωμής που αναφέρονται στο https://efaenergy.gr/restart-power/ που φέρει τον τίτλο «χρεώσεις με έκπτωση συνέπειας». Σε περίπτωση μη συνεπούς εξόφλησης των λογαριασμών θα αποδίδεται
χρέωση εκπρόθεσμης εξόφλησης για τον εκκαθαριστικό λογαριασμό, η οποία θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις χρεώσεις του ανωτέρω Πίνακα που φέρει τον τίτλο «αρχικές χρεώσεις». Έτσι, εάν π.χ. ο πελάτης απωλέσει το δικαίωμα της χρέωσης με τις τιμές
της εμπρόθεσμης πληρωμής λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει πληρώσει εμπρόθεσμα τον λογαριασμό του, οι χρεώσεις του θα προσδιοριστούν από την αντίστοιχη στήλη του ανωτέρω πίνακα που φέρει τον τίτλο «αρχικές χρεώσεις». Ας σημειωθεί ότι, το
δικαίωμα της χρέωσης με τις τιμές της εμπρόθεσμης πληρωμής, θα εξακολουθεί να ισχύει στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης του και ως εκ τούτου η απώλεια του συγκεκριμένου δικαιώματος θα αναφέρεται μόνο στην περίοδο τιμολόγησης κατά την οποία ο
πελάτης δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση εμπρόθεσμης πληρωμής. Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση και η τελική απόδοση ή μη του ποσού της χρέωσης εκπρόθεσμης εξόφλησης, που αντιστοιχεί στη διαφορά των τιμών της εμπρόθεσμης τιμής από την αρχική,
εφόσον υφίσταται η περίπτωση της εκπρόθεσμης πληρωμής, γίνεται στον επόμενο εκδοθέντα λογαριασμό μετά τον εκκαθαριστικό λογαριασμό (που αφορά και βάσει του οποίου υπολογίζεται).
5) Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου (βλ. Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 832/2013) Παράρτημα ΙΙ).
6) Tα προγράμματα RESTART POWER επωφελούνται της κρατικής επιδότησης, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», και η οποία προσδιορίζεται μηνιαίως, με το ύψος της να επανεξετάζεται ανάλογα με την
εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς ενέργειας και τις ανακοινώσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών.
7) Για τα προγράμματα RESTART POWER και για το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή για όσο διάστημα η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει
πριν την 1η Ιανουαρίου 2024, δεν εφαρμόζονται οι όροι :
– 9.8 των Γενικών Όρων περί αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας,
– 17.1, 17.2, 17.3 των Γενικών Όρων περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης προμήθειας, ως προς το χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος της τροποποίησης.
– 9.4α των Γενικών Όρων αναφορικά με τα περιεχόμενα στο λογαριασμό κατανάλωσης στοιχεία και ειδικώς αναφορικά με την αναπροσαρμογή της χρέωσης προμήθειας σύμφωνα με τον όρο 9.8 των Γενικών Όρων.

Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας: VOLTON A.E.

Θέλω να έρθω στην EfaEnergy

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός θα επικοινωνήσει μαζί σας.

    Να σας καλέσουμε;

    Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά

    ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ