Ρήτρα ΟΤΣ

Αναπροσαρμογή Χρέωσης Προμήθειας – Τρόπος υπολογισμού

(βάσει του άρθρου 6 των Γενικών όρων της σύμβασης)

Οι Χρεώσεις Προμήθειας, προ ΦΠΑ, θα υπολογίζονται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης και της μεταβολής στο άθροισμα της ΟΤΣ (τιμής εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας) και των χρεώσεων για τις προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής αγοράς κατά την περίοδο κατανάλωσης.
Ειδικότερα, κατά το άρθρο 6 των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα (ΜΠΑ), είναι το ακόλουθο :
ΜΠΑ (€/MWh) = (ΟΤΣ (€/MWh) + Προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής (€/MWh)) x (1+ συντελεστής απωλειών δικτύου (%))
Όπου,

  • ΟΤΣ: η τιμή εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε €/MWh (δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας http://www.enexgroup.gr/)
  • Προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής:

o Λογαριασμός προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ («ΛΠ-1») σε €/MWh
o Λογαριασμός προσαυξήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης («ΛΠ-2») σε €/MWh
o Λογαριασμός προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας («ΛΠ-3») σε €/MWh
o Μοναδιαία χρέωση βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών («ΜΜΚΘΣΣ») ή Μοναδιαία χρέωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ («ΕΛΑΠΕ») σε €/MWh
o Μοναδιαία χρέωση Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος ή Ευελιξίας ( σε €/MWh)

  • Συντελεστής απωλειών δικτύου: για τις ανάγκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι αναμενόμενες απώλειες ενέργειας στα δίκτυα διανομής προσεγγίζονται μέσω συντελεστών απωλειών, οι οποίοι υπολογίζονται από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ.

Η αναπροσαρμογή Χρέωσης Προμήθειας προκύπτει ως εξής:

  • Αν το ΜΠΑ κατά την περίοδο κατανάλωσης κυμαίνεται εντός των ορίων που έχουν οριστεί στη σύμβαση προμήθειας, ήτοι 30,00€/ΜWh και 45,00 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα παραμένουν αμετάβλητες.
  • Αν το ΜΠΑ κατά την περίοδο κατανάλωσης είναι κάτω του ορίου των 30,00 €/MWh, η Χρέωση Προμήθειας θα μειώνεται κατά τη διαφορά των 30,00€/ΜWh από το ΜΠΑ.
  • Αν το ΜΠΑ κατά την περίοδο κατανάλωσης είναι άνω του ορίου των 45,00 €/ΜWh, η Χρέωση Προμήθειας θα αυξάνεται κατά τη διαφορά του ΜΠΑ από το όριο των 45,00€/ΜWh.

Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης.
Παραδείγματα Αναπροσαρμογής Χρέωσης Προμήθειας για παροχές Χαμηλής Τάσης
Ενδεικτική κατανάλωση τιμολογούμενης περιόδου: 300 kWh.
Ισχύων συντελεστής απωλειών για τη Χαμηλή Τάση: 13,43%.

  • Αν η ΟΤΣ κατά την τιμολογούμενη περίοδο προκύψει ίση με 31,00 €/MWh και οι Προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής 5,50 €/MWh, τότε:

ΜΠΑ = (31,00 €/MWh + 5,50 €/MWh) x (1+ 17,5%) = 42,89 €/MWh, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων 30,00 – 45,00 €/MWh.
Επομένως δεν πραγματοποιείται αναπροσαρμογή χρέωσης προμήθειας (μηδενική χρεοπίστωση).

  • Αν η ΟΤΣ κατά την τιμολογούμενη περίοδο προκύψει ίση με 20,36 €/MWh και οι Προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής 2,60 €/MWh, τότε:

ΜΠΑ = (20,36 €/MWh + 2,60 €/MWh) x (1+ 17,5%) = 26,98 €/MWh, το οποίο είναι μικρότερο του κάτω ορίου 30,00 €/MWh.
Επομένως, προκύπτει αναπροσαρμογή χρέωσης προμήθειας κατά 26,98 €/MWh – 30,00 €/MWh = -3,02 €/MWh. Δηλαδή, ο πελάτης θα πιστωθεί 0,00302 €/kWh x 300 kWh = 0,91 €.

  • Αν η ΟΤΣ κατά την τιμολογούμενη περίοδο προκύψει ίση με 42,00 €/MWh και , οι Προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής 7,00 €/MWh, τότε:

ΜΠΑ = (42,00(€/MWh) + 7,00 (€/MWh)) x (1+ 17,5%) = 57,58 €/MWh, το οποίο είναι μεγαλύτερο του άνω ορίου 45,00 €/MWh.

Επομένως,  προκύπτει αναπροσαρμογή χρέωσης προμήθειας κατά 57,58 €/MWh – 45,00 €/MWh = 12,58 €/MWh. Δηλαδή, ο πελάτης θα χρεωθεί 0,01258 €/kWh x 300 kWh = 3,77 €.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ